office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Crkva Svetog Mihaila

Crkva sv. Mihaila je romano-gotička jednobrodna ckva podignuta krajem XIII ili početkom XIV vijeka. Podignuta je na temeljima ranoromanične crkve koja je pomenuta u povelji osveštenja katedrale sv. Tripuna iz 1166. godine.

Ovo su potvrdili arheološko-arhitektonski radovi koji su obavljeni osamdesetih godina prošlog vijeka. Tada je utvrđeno da se današnja crkva nalazi na temeljima ranoromaničke crkve, a ova na temeljima ranohrišćanske, vjerovatno trobrodne bazilike iz VI vijeka.

Temelji današnje crkve poklapaju se po širini sa prethodnom građevinom, ali je nešto kraća i za nekoliko stepeni odstupa od pravca pružanja starije crkve. Crkva je djelom građena materijalom sa starije crkve, što su takođe potvrdila arhitektonska istraživanja.

Crkva sv. Mihaila je jednobrodna zasvedena građevina sa ulaznim portalom na zapadnoj i polukružnom apsidom na istočnoj strani. Sredinom XV vijeka, iznad ulaza, podignut je zvonik na preslicu sa dva zvona. Iz arhivskih dokumenata imamo podatak da je jedna od glavnih ulica srednjevjekovnog Kotora prolazila pored južne strane crkve.

Prilikom pomenutih istraživačkih radova, otkriven je veći broj fragmenata crkvenog kamenog namještaja, koji uglavnom pripadaju preromaničkoj crkvi. Riječ je o ulomcima parapetnih ploča, stubića, djelovima oltarske pregrade, kao i fragmentima arhitektonske dekoracije preromaničkih stilskih karakteristika.

Svi ovi fragmenti se nalaze u stalnoj postavci kotorskog Lapidarijuma.

U apsidi preromaničke crkve, koja je nešto veća od apside postojeće crkve, u visini od cca 70cm, sačuvani su ostaci fresko-slikarstva sa predstavama donjih ekstremiteta svetiteljskih figura.

U unutrašnjosti postojeće apside, u samom centru, nalazi se freska gdje je prikazan Deizis-Hristos Pantokrator. Iznad njega je prikazano Vaznesenje (Hristovo uskrsnuće). Desno je naslikan sv. Tripun, zaštitnik Kotora, sa maketom grada u ruci. Na južnom zidu crkve nalazi se oštećena freska sa predstavom sv. Đorđa.

Freske su oslikane sredinom XV vijeka i pripisuju se Lovru Dobričeviću, kotoraninu koji se školovao u Veneciju i svakako je najznačajniji gotički slikar ovog dijela Jadrana.
Crkva je početkom XIX vijeka, od strane francuskih vlasti, petvorena u magacin-skladište, za potrebe vojske. U tom periodu su urađene i građevinske promjene, kada je, između ostalog, izgrađena međuspratna tavanica, zazidani su prvobitni prozori i probijeni novi, širi prozorski otvori. Tada je izmješten i oltar crkve.

Crkva je u potpunosti sanirana i vraćena u prvobitno stanje u periodu od 1980. do 1989. godine od strane tadašnjeg Opštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kotor. Od 2004. godine u crkvi sv. Mihaila je smješten i otvoren za javnost kotorski Lapidarijum.


[wp-svg-icons icon=”arrow-up-right” wrap=”i”]  Kako doći od Vaše lokacije do ”Crkve Sv. Mihaila”, pogledajte na mapi

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.