office@kofer.info 00387 (0)61/52-61-52

Karađoz – begova džamija

Karađoz-begova džamija (Zaim Hadži Mehmed-bega Karađoza džamija) najveća je i jedna od najljepših džamija u Hercegovini. Nalazi se u Mostaru, na uglu Ulice braće Fejića i Karađoz-begove ulice.

Jedna je od ukupno 48 džamija koje je projektovao Mimar Sinan. Prema popisu zdanja Mimara Sinana, uz višegradski most, Karađoz-begova džamije je jedina u Bosni i Hercegovini koju je projektovao najglasovitiji arhitekta Osmanskog carstva. Prema ovom popisu njen graditelj, Karađoz-beg, nazvan je imenom Sofu Mehmed-paša, kako je uklesano i u samom tarihu (natpisu) o gradnji džamije.

Karađoz-beg je bio brat velikog vezira Rustem-paše i hercegovačkog namjesnika Sinan-paše. Iz tariha koji je veoma dekorativno izgrađen i uklesan u ploču iznad ulaznih vrata saznajemo da je ova džamija sagrađena 965. god. po Hidžri odnosno 1557/58. godine

Nadzornik i glavni donator mostarski mecena Mehmed-beg Karađoz bio je veliki dobrotvor, koji je u svojoj zadužbini ostavio, osim džamije i medrese, i tri mekteba, imaret i musafirhanu, tri mosta i više hanova

Karađoz-begova džamija spada u red malog broja džamija na Balkanu sa sačuvanim originalnim slikarstvom. Slikani slojevi se često preklapaju jedni preko drugih – od prvobitnih arabeski pa do kasnoosmanskog baroka. Utvrđeno je da džamija sadrži četiri različita slikana sloja iz raznih perioda, tj. da je svakih 100-150 godina iznova bila ukrašena motivima.

Tokom cijele historije Mostara Karađoz-begova džamija imala je vrlo važnu ulogu u društveno-političkom i naučno-kulturnom životu Bošnjaka. Uz džamiju su radile medresa, biblioteka, čitaonica, mekteb, imaret i musafirhana kao središnje institucije urbanog življenja

Pretrpjela je velika oštećenja u ratu u Bosni i Hercegovini, ali je tokom restauracije Starog mosta i starog jezgra grada Mostara od 2002. do 2004. obnovljena i otvorena u julu 2004. Uvrštena je u nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine.

Do Karađoz- begove džamije se stiže lagano se udaljivši od stare jezgre grada nalazi se na adresi: Braće Fejića, Mostar 88000

Kofer.info pratite preko facebook stranice ''Kofer - Sve o putovanjima'' , facebook grupe ''Travel Centar - Volimo putovanja'' i preko instagrama ''Kofer - Sve o putovanjima''

You must be logged in to post a comment.